Wat is Motivaction Profiler?
De Motivaction Profiler is een unieke, op onderzoek gebaseerde, visuele en intuïtieve webgebaseerde profileringstool die jou de mogelijkheid geeft om een diepgaand inzicht te krijgen in, te ‘klikken’ en mee te groeien met jouw doelgroepen. Met miljoenen selectiemogelijkheden kun je direct jouw doelgroep profileren en leren kennen door middel van een rijke databank bestaande uit 62.000 recent geïnterviewde personen in 27 landen over de hele wereld. Of je nu marketeer, beleidsmaker, ontwerper, onderzoeker, activist, adviseur of leraar bent, de Motivaction Profiler applicatie biedt je geavanceerde inzichten om op te bouwen!
Wat is Mentality?
Glocalities is een uitgebreid internationaal empirisch onderzoeksprogramma aangedreven door Motivaction International. De missie van Glocalities is om klanten te helpen bij het verkennen en begrijpen van doelgroepen over de hele wereld op een dieper niveau, rekening houdend met culturele verschillen. We bieden op feiten gebaseerde inzichten en ingrediënten voor marketing, communicatie, positionering en beleidsvorming. Het Glocalities-programma begon eind 2013 met een veldwerkprogramma in 20 landen, op basis waarvan we onze methodologieën en hulpmiddelen ontwikkelden. Van januari 2018 tot februari 2018 voerde Motivaction het derde veldwerk van Glocalities uit bij meer dan 62.000 respondenten in 27 landen. Dit veldwerk bestond uit twee fasen. In de eerste fase vulden minimaal 1.300 respondenten uit elk land een online vragenlijst in over hun waarden en levensstijl. In de tweede fase vulden in elk land een minimum van 1000 opnieuw gecontacteerde respondenten een aanvullende vragenlijst in over merkgebruik en liefdadigheidsproblemen. De gecombineerde gegevens verkregen uit deze twee vragenlijsten vormen de World of Glocalities-database.
Wie is Motivaction International?
Motivaction International is een full-service onderzoeksbureau gevestigd in Amsterdam, Nederland. Motivaction International voorziet een breed scala aan klanten uit de commerciële en publieke sector van kennis en advies op het gebied van positionering, beleidsvorming, segmentering, communicatie en innovatie. Ons werk is gebaseerd op diepgaande empirische kennis van doelgroepen, waarden, culturele verschillen en trends.
Welke landen nemen deel aan het Mentality Project?
De derde Glocalities-enquête werd gehouden in Australië, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea , Spanje, Zweden, Turkije, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam. De selectie van landen dekt 62% van de wereldbevolking en 80% van de wereldeconomie.
Welke data wordt meegenomen in de Motivaction Profiler?
De database is gebaseerd op de derde Glocalities-golf en omvat de volgende onderwerpen: waardenkaarten en waardensegmenten, sociale trends, archetypen, demografische gegevens, leefstijlaspecten, merkgebruik, mediagedrag (offline en online), goede doelen, politieke oriëntatie, ambities, persoonlijkheidskenmerken en overredingstactieken.
Hoe is de data verzameld?
De gegevens zijn online verzameld en vastgelegd via het Motivaction XS-platform. Er zijn twee gespecialiseerde online onderzoekspanelaanbieders gecontracteerd voor het veldwerk. De enquête werd gehouden in 17 talen, die door een groot deel van de bevolking worden gesproken. Indien van toepassing werd de enquête in 2 talen gehouden (bijvoorbeeld in Canada en België). In 2 landen met een diversiteit aan lokale of regionale talen, maar een groot aantal Engelstalige mensen (India en Zuid-Afrika) hebben we ervoor gekozen om de enquête in het Engels te houden.
Hoe worden representatieve steekproeven gewaarborgd?
Quota's werden ingesteld voorafgaand aan de dataverzameling en de data werd gewogen volgens nationale tellingsgegevens. Elk land heeft een gelijk gewicht in de totale dataset. De steekproeven van 24 van de 27 landen zijn representatief voor de populaties van 18 tot 70 jaar, met betrekking tot leeftijd, geslacht, regio en onderwijs. In Brazilië, China, Mexico, Roemenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije werden de onderwijsquota voor laag- en middenonderwijs gecombineerd, vanwege de lage online aanwezigheid van lager opgeleide mensen in het algemeen en in online onderzoekspanels in deze landen . Vanwege de zeer lage algehele internetpenetratie in India, Indonesië en Vietnam (minder dan 30%) hebben we een andere wegingsprocedure gebruikt. We hebben de Indiase, Indonesische en Vietnamese steekproeven gewogen om representatief te zijn voor de totale bevolking van 18 tot 70 jaar oud met betrekking tot leeftijd, geslacht en regio. De Indiase, Indonesische en Vietnamese voorbeelden zijn alleen representatief voor de online populatie voor het onderwijs. Ondanks de moeilijkheid van het online verzamelen van gegevens in deze landen, hebben we ze opgenomen in de enquête vanwege de toenemende relevantie van deze zeer grote markten.
Hoe werkt de Motivaction Profiler tool?
De Motivaction Profiler Tool stet je in staat om een ​​van de variabelen in de tool te selecteren en deze te combineren om de doelgroep te definiëren die je wilt verkennen en profileren. Nadat je jouw doelgroep hebt gedefinieerd, berekent en profileert de tool je doelgroep met behulp van alle variabelen in de dataset. De output bestaat uit de meest onderscheidende kenmerken van de doelgroep in vergelijking met de referentiegroep, op basis van 12 verschillende onderwerpscategorieën. Je kunt klikken om een tutorialvideo te bekijken die het gebruik van de Motivaction Profiler Tool laat zien van A tot Z.
Wat is een referentiegroep?
De referentiegroep fungeert als de basis waarmee jouw doelgroep wordt vergeleken. De standaardoptie omvat iedereen in de database die niet tot je doelgroep behoort. Voor een diepere analyse stelt de Motivaction Profiler tool je ook in staat om jouw eigen referentiegroep op te geven. Je kunt bijvoorbeeld alleen mannen in je steekproef opnemen of mensen uit specifieke landen.
Hoe maak ik slechts binnen één land een reis?
Je kunt een specifieke doelgroep in een enkel land analyseren door dit specifieke land in het selectiekader voor doelgroepen EN in het selectiekader van de referentiegroep te selecteren. Wanneer je alleen het land in het selectiekader voor doelgroepen selecteert en niet in het selectiekader van de referentiegroep, wordt de doelgroep in het specifieke land vergeleken met personen in alle 27 landen.
Welke type vragen heb je gebruikt?
In de Mentality vragenlijst zijn veel verschillende soorten vragen verwerkt. De onderstromen werden gemeten met behulp van stellingen. Respondenten konden door middel van een 5-punts schaal aangeven in hoeverre ze het eens of oneens waren met de stellingen. Voor de archetypen werd ook een 5-punts schaal gebruikt. In plaats van stellingen kregen respondenten een afbeelding te zien met 4 kernwoorden die elk een archetype weergeven, waarbij respondenten een vraag werd voorgelegd om hun aantrekkingskracht aan te geven. Voor de waardenkaarten werden specifiek geselecteerde afbeeldingen getoond, dit keer met een kernwoord gebaseerd op de waarde. Respondenten werd gevraagd om de 12 meest aantrekkelijke van de 48 opties te kiezen (gepresenteerd in 4 blokken van 12). Voor de onderwerpen: Lifestyle, Merken, Media, Goede doelen en Politiek werd respondenten doormiddel van een lijst met mogelijke antwoorden gevraagd datgene te selecteren waarmee ze regelmatig mee in contact komen/naar kijken/gebruiken. Voor de overtuigingsstrategieën hebben we respondenten een lijst met 17 strategieën voorgelegd en gevraagd te kiezen voor strategieën die het beste bij hen zouden werken wanneer iemand hen zou proberen te overtuigen.
Hoe selecteert de tool respondenten voor analyses?
De tool gebruikt verschillende algoritmen om de juiste respondenten te selecteren. Voor enkelvoudige en meervoudige antwoorditems (bijv. geslacht, opleiding, stemgedrag) selecteert de tool alle beschikbare respondenten. Voor Likert-vragen op schaalbasis, zoals onderstromen en archetypen, selecteert het algoritme respondenten voor wie de onderstromen of archetypen het meest typerend zijn
Waarom laat de tool voornamelijk Z-scores en indexscores zien in plaats van percentages?
Vanwege cultuurspecifieke antwoordpatronen, zullen respondenten van bepaalde landen meer geneigd zijn om het eens te zijn met een stelling ongeacht de context, dan respondenten van andere landen. Het tonen van absolute percentage in intercultureel onderzoek kan daarom leiden tot het trekken van onjuiste conclusies. De cultureel-specifieke antwoordpatronen corrigeren we door middel van zogenaamde Z-scores, die door academici op het gebied van intercultureel waarde onderzoek aanbevolen worden. Bij mensen met een specifieke socio-demografische achtergrond is hetzelfde fenomeen te ontdekken. Ook dit wordt gecorrigeerd door middel van de Z-score standaardisatie. Wat is een Z-score? Gestandaardiseerde waarden of Z-scores zijn statistische waarden die het mogelijk maken om twee scores van verschillende normaalverdelingen met elkaar te vergelijken (bijv. twee verschillende landen of twee verschillende doelgroepen). De gestandaardiseerde waarden geven het relatieve belang van een waarde in vergelijking tot alle waarden binnen een land of binnen een specifieke doelgroep weer, gebaseerd op de individuele antwoordneiging van de respondent. Omdat we de meest onderscheidende eigenschappen van een doelgroep in vergelijking tot de referentiegroep in de tool willen weergeven, rangschikken we de uitkomsten op basis van de verschillen tussen de Z-scores van de doelgroep en de referentiegroep. Wat is een Index-score? Een indexscore wordt verkregen door de score van de doelgroep te delen door de score van de referentiegroep. Indexscores worden gebruikt om de meest typische verschillen tussen de groepen weer te geven. In de dataschermen, naast de index-scores, zijn ook absolute percentage te zien.
Zijn de resultaten betrouwbaar?
De Motivaction Profiler tool is ontworpen om alleen statischtisch significante verschillen tussen twee groepen te laten zien. Bovendien controleert de tool voor elke variabele of deze in ieder geval een aanzienlijk deel van de doelgroep bevat. Als er te weinig respondenten in de betreffende doelgroep zitten, wordt de analyse niet gemaakt en wordt de gebruiker verzocht de doelgroep te vergroten door een of meerdere selectiecriteria te verwijderen.
Hoe wordt de validiteit van conclusies gewaarborgd?
We raden de gebruiker aan om altijd de validiteit van de uitkomsten te controleren door andere uitkomsten van dezelfde analyse te bekijken en cross-validatie toe te passen om te voorkomen dat conclusies worden getrokken. Vaak zul je zien dat een eerste bevinding met betrekking tot, bijvoorbeeld, merkgebruikers die oververtegenwoordigd zijn in een specifiek waardensegment wordt bevestigd door specifieke combinaties van waardenkaarten, voorkeuren voor goede doelen, hobby's, soorten bezochte websites, enzovoort. Wanneer bevindingen op basis van verschillende variabelen in dezelfde richting wijzen, heeft de gebruiker een degelijk inzicht gekregen om op voort te bouwen. We adviseren expliciet tegen het bouwen van strategieën op basis van de uitkomst van een enkele variabele. In plaats daarvan raden we de gebruiker aan altijd kruisvalidatie met andere variabelen toe te passen voordat conclusies worden getrokken.
Waarom laat de tool geen (of weinig) resultaten zien op een specifieke uitkomst variabele?
De tool is zo ontworpen dat alleen significante verschillen tussen de doelgroep en de referentiegroep worden weergegeven. Het is mogelijk dat er geen significante verschillen tussen de twee groepen zijn op basis van die specifieke variabele; in dat geval worden geen resultaten getoond.
Hoe komt het dat de steekproefgrootte per variabele kan verschillen?
Bepaalde variabelen (merken, waardenkaarten en liefdadigheidsinstellingen) maakten deel uit van de tweede fase van het veldwerk van Glocalities. Fase twee omvat minder respondenten, omdat niet elke respondent die fase een voltooide deelnam aan fase twee. Daarom zullen die variabelen een kleinere doel- en referentiegroepgrootte vertonen dan het geval zou zijn als de gebruiker variabelen uit de eerste fase van het veldwerk had gebruikt.
Tot wat heb ik toegang als demo gebruiker?
Als demo-gebruiker heb je toegang tot de startpagina en kun je 10 analyses maken om een ​​voorproefje te krijgen van wat de Motivaction Profiler biedt. In tegenstelling tot een premium account waar je alles kunt selecteren wat je wilt als jouw doelgroep, kun je als demo-gebruiker slechts uit 10 vooraf ingestelde items kiezen (9 lifestyle-gerelateerde en 1 merk). Je hebt wel toegang tot alle schermen met output / resultaten, exclusief (PowerPoint) exportopties en de datatabellen.
Tot wat heb ik toegang als premium gebruiker?
Wat je als premiumgebruiker kunt gebruiken, is afhankelijk van de module die je hebt gekozen. Als je meer informatie wilt over de licentiemogelijkheden, neem dan contact op met het Mentality Team via Upgrade .
Ik heb een andere vraag die hier niet beantwoord wordt.
Volg here om in contact te komen met het Mentality Team.
Hoe kan ik contact opnemen met een Mentality expert?
Volg here om in contact te komen met het Mentality Team.